Os anfibios desaparecen

Cada ano desaparecen unhas 12000 especies e o ritmo acelérase . Os anfibios son dos grupos máis ameazados pois precisan de zonas húmidas das que cada vez quedan menos debido ao cambio climático, os cambios de usos de solo, o urbanismo… O 42% dos mamíferos e o 43% das aves tamén están en perigo de extinción.

imagen

O ano 2010 é o ano da Biodiversidade. Preténdese facer un esforzo de concienciación sobre o valor da biodiversidade,  para afondar nas causas da perda desta biodiversidade e tentar frear o ritmo actual de desaparición de especies.Explica o concepto de biodiversidade de especies, de hábitats e xenética,  e fai unha valoración sobre a importancia de manter a biodiversidade dende un punto de vista ecolóxico e dende un punto de vista económico.

 

Tags:

69 Respostas a “Os anfibios desaparecen”

 1. melania prado Dixo:

  *Biodiversidade de especies:variedade de especies existentes nunha rexión(en función do seu xenoma).
  *Biodiversidade de hábitats:consiste na variabilidade de ecosistemas, que en conxunto forman a biosfera.
  *Biodiversidade xenética:variedada nos diferentes tipos de xenes dunha especie ou poboación.
  Desde un punto de vista ecolóxico é importante manter a biodiversidade, xa que a perda desta provocaría graves alteracións no medio, por exemplo, a desaparición de herbívoros produciría un elevado aumento das plantas, e así coas demais especies que dependen delas, producíndose un gran cambio a nivel ecosistémico.Outro motivo polo que debemos preservar a biodiversidade é que regulan fluxos de enerxía e materia, e outro bo exempl deste benefcio da biodiversidade sería a desaparición de especies vexetais das ladeiras das montañas, que protexen as zonas inferiores de auga e vento, ademais un ecosistema canto máis diverso sexa mellor poderá soportar os cambios, é dicir, será menos vulnerable.
  Desde un punto de vista económico, todos os seres humanos dependemos da biodiversidade, xa sexa para alimentarnos, e unha diminuición dos recursos alimenticios producirías grandes perdas para moitas empresas; tamén sabemos que na industria a biodiversidade xoga un papel moi importante, tanto na fabricación de produtos como á hora de producir enerxía.E o turismo tamén se vería sumamente afectado, como sabemos é unha das principais fontes de ingresos a nivel mundial, polo que unha reducion de espazos visitables, pola perda da biodiversidade, provocaria unha enorme caida deste sector, véndose totalmente prexudicado., habendo tamén numerosas perdas económicas.

 2. ariadne cousido Dixo:

  A biodiversidade:
  -xenética ou intraespecífica: consiste na diversidade de xenes e da súa distribución.
  -específica: basase na pluralidade de xenomas que distinguen as especies.
  -habitats: diversidade de biocenose que sumadas forman a biosfera.

  Dende o punto de vista ecolóxico, os elementos que forman a diversidade ecolóxica,regulan os fluxos de enerxía e materia e estabilizan as terras e zonas litorais, coñecémos que ten un papel importante en procesos atmosfericos e climáticos.
  E dende o punto de vista económico a biodiversidade afecta a moitos campos da nosa vida diaria, entre eles atópase a alimentación que se vería afectada por unha perdida da mesma, que repercutiría en moitas empresas.A industria tamen se veria perxudicada por un descenso da biodiversidade xa que moitas especies son empregadas na obtencion de numerosos productos.
  E o turismo tamen estaría afectado xa que é unha fonte de riqueza para moitos lugares, o producirse unha perda da biodiversidade este sector caería totalmente en picado.

 3. roi jueguen Dixo:

  * Xenética ou diversidade intraespecífica, consistente na diversidade de versións dos xenes (alelos) e da sua distribución,que a súa vez é a base das variaciones interindividuais (a variedade dos xenotipos).
  * Especies, entendida como diversidade sistemática, consistente na pluralidade de los sistemas xenéticos ou xenomas que distinguen a as especies.
  * Hábitats, a diversidade das comunidades biolóxicas (biocenosis) cuya suma integrada constituye a Biosfera.

  * A investigación suxire que un ecosistema máis diverso posible soportar mellor o estrés ambiental e, polo tanto, máis produtivo. É probable que a perda de especies diminúe a capacidade do sistema para resistir ou recuperar-se de dano ou perturbación. Así como unha especie con alta diversidade xenética, un ecosistema con gran biodiversidade poden ter unha oportunidade máis de adaptarse aos cambios ambientais. Noutras palabras, canto máis especies dun ecosistema que inclúe máis probable é que o ecosistema é estable. Os mecanismos subxacentes a estes efectos son complexos e moi disputado. No entanto, nos últimos anos deixou claro que non son realmente os efectos ecolóxicos da biodiversidade.
  *Para todos os seres humanos, a biodiversidade é o primeiro recurso para a vida cotiá. Un aspecto importante é a diversidade da cultura que é tamén chamada Agrobiodiversidade. A maioría da xente ven a biodiversidade como un depósito de recursos útiles para a fabricación de alimentos, productos farmacéuticos e cosméticos. Este concepto de recursos biolóxicos, explica a maior parte dos receos de perda de recursos. No entanto, tamén é a fonte de novos conflitos que inclúen a negociación da división e apropiación dos recursos naturais.

 4. jenifer fernandez Dixo:

  Biodibersidade:é o término polo que se fai referencia a amplia variedadede seres vivos sobre a Terra e os patróns naturais que a conforman,resultado de miles de millons de anos de evolución según os procesos naturais e tamén,da influencia crecente das actividades do ser humano.A biodiversidade comprende igualmente a variedade de ecosistemas e as diferencias xenéticas dentro de cada especie que permiten a combinación de múltiples formas de vida,e cullas mutuas interaccións e co resto do entorno,fundamentan o sustento da vida sobre o planeta.
  Especie:conxunto de individuos,de características morfolóxicas e fisiolóxicas parecidas,que son capaces de reproducirse entre eles,dando lugar a unha descendencia fértil,similar morfolóxica e fisiolóxica a dos seus pais.
  Hábitats:ambiente que ocupa unha poboación biolóxica.É o espaczo que reúne as condicións axeitadas para que a especie poida residir e reproducirse,perpetuando a súa presencia.Un hábitat queda así descrito polos rasgos que o definen ecolóxicamente,distinguindo de outros hábitats nos que as mismas especies non poderían encontrar acomodo.
  Xenética:é o campo das ciencias biolóxicas que trata de comprender cómo a herencia biolóxica é transmitida de unha xeneración a seguinte,e cómo se efectúa o desarrollo das características que controlan estos procesos.
  É moi importante manter a biodibersidade dende o punto de vista ecolóxico,xa que,é indeispensable para a nosa supervivencia,son os reguladores do fluxo de enerxía e da materia,é indispensable para manter un bo funcionamento dos agroecosistemas…
  Dende un punto de vista económico a biodiversidade tamén e moi importante,xa que,é o primeiro recurso para a vida diaria dun ser humano,énos útil para a fabricación de alimentos,cosméticos e productos farmacéuticos,gracias a biodiversidade temos moitas cousas….q nos son necesarias e moi útiles.O ter unha gran importancia ecolóxica o seu valor económico tamén incrementa.

 5. paula ramos Dixo:

  Biodiversidade, é o termo polo que se fai referencia á ampla variedade de seres vivos sobre a Terra e os patróns naturais que conforma. Non se sabe con certeza o número total de diferentes especies existentes. Crese que pode haber máis de 30 millóns, e só se coñecen e se clasificaron algo máis de 2 millóns. A biodiversidade non está repartida por igual en todo o mundo. Os hábitats con maior diversidade son os bosques tropicais e os arrecifes de coral, onde se calcula que viven máis da metade de especies da Terra. Cada día que pasa extínguense especies enteiras de seres vivos. Esta desaparición acentuouse nos últimos anos, debido a diferentes causas, entre as que destacan:
  +Destrución e fragmentación de hábitats, especialmente bosques e ecosistemas acuáticos, debido a incendios forestais, deforestación con fins madeireiros, construción de vías de comunicación, encoros, etc. +Contaminación de augas, solos e atmosfera, producida polo desenvolvemento agrícola, industrial e urbano. Un dos seus efectos máis importantes é o cambio climático.
  +Caza incontrolada.
  +Introdución de especies exóticas, o que pon en perigo as especies autóctonas.
  Aínda que algunhas especies desaparecen por causas naturais, hai moitas razóns para evitar a súa desaparición por causas non naturais:
  +Razóns comerciais: A biodiversidade proporciona recursos que poden chegar a esgotarse. Moitos materiais que necesitamos habitualmente, como a madeira, o papel, os alimentos, etc., obtéñense de organismos vivos. Algunhas substancias producidas por seres vivos utilízanse para curar ou previr enfermidades, como os antibióticos obtidos dos fungos. A maior parte dos materiais que utilizamos no vestir teñen unha orixe animal(peles, la, etc.) ou vexetal (algodón, liño, etc.).
  +As plantas e os animais salvaxes posibilitan a obtención de ingresos do turismo, a caza controlada, os safaris fotográficos,etc.
  +Razóns científicas. Manter a biodiversidade permite coñecer mellor o funcionamento dos ecosistemas e o papel dos distintos seres vivos en cada un deles.

 6. carla grande Dixo:

  ·Biodiversidade de especies- é o termo polo que se fai referencia á ampla variedade de seres vivos sobre a Terra e os patróns naturais que conforma, resultado de miles de millóns de anos de Evolución segundo procesos naturais.
  ·Biodiversidade de hábitats- Como sistema está formado polo conxunto de tódolos seres vivos (a biocenose) e o ambiente non vivo (o biótopo) que os rodea.Un ecosistema está constituído de múltiples biótopos e biocenose.
  ·Biodiversidade xenética- é unha medida de biodiversidade que mide a variación xenética dentro de cada especie , tanto entre poboacións xeograficamente separadas como entre os individuos dunha dada poboación.
  A biodiversidade é primordial para a vida no noso mundo, e por conseguinte para nós. Non só é vital para a estabilidade dos ecosistemas mundiais, a biodiversidade é a responsable da maioría dos nosos alimentos, e da maioría das cousas que nos rodean no noso fogar e en calquera ámbito no que nos movamos.
  Esta diversidade que atopamos hoxe é o froito de miles de millóns de anos de evolución.Non acabemos con ela.

 7. cristina rey Dixo:

  diversidade xenética enténdese a variación dos xenes dentro das especies. Isto abrangue poboacións determinadas da mesma especie ou a variación xenética dunha poboación.

  diversidade de especies enténdese a variedade de especies existentes nunha rexión. Os científicos non se puxeron dacordo sobre cál é o mellor método para medir esta diversidade. O número de especies dunha rexión é unha medida que amiúdo se utiliza, pero unha medida mais precisa, a “diversidade taxonómica”, ten en conta a estreita relación existente entre unhas especies e outras

  diversidade dos ecosistemas é mais difícil de medir que a das especies ou a diversidade xenética porque as fronteras ou límites das comunidades e dos ecosistemas non están ben definidas. Non obstante, na medida en que se utilice un conxunto de criterios coherente para definir as comunidades e os ecosistemas poderase medir o seu número e distribución.

  a biodiversidade e moi importante mantela todas as especies do planeta son importantes e o ser humano ten que aprender a comvivir con ela, nos necesitamos das plantas para respirar, comer, vertirnos, pratodo o mesmo que os animais temos que aprender a respetalos e coidalos, pois todas as especies do planeta son importantes e o mero feito de que falte unha pode modificar a cadea trofica de outros animais e chagar a perxudiciarnos a nos.

 8. Ángela Rial Dixo:

  Biodiversidade: E a cantidade de seres vivos(especies) que habitan na terra.

  Biodiversidade genética: Tamén chamada diversidade intraespecifica. Consiste na variación dos xens e na sua distribución.

  Biodiversidade de hábitats: unha alteración entre os seres vivos pode modificar o seu habitat e a outras especies do lugar.A perdida da biodiversidade pode traer a nosa desaparición como especie.

  Biodiversidade desde un punto de vista económico: E importate económicamente xa que moitas persoas pensan que a biodiversidade e o primeiro recurso para a vida diaria. E gastan os seus cartos en alimentos para que non afecte a desaparición da nosa especie e asi a economía sera moito mais alta.

  Biodiversidade dende un punto ecolóxico: Falamos principalmente de ecosistema.O ser indispensable para a nosa existencia, sabemos que non podemos facer desaparecer a biodiversidade senon a nosa especie tamen desaparecera.

 9. Alba Padin Dixo:

  Biodiversidade de especies: E o conxunto que fai referencia a todos os seres vivos que habitan na Terra.

  Biodiversidade de Hábitats: A destruccion dos hábitats ou cambios que se produzcan nel fan que se poidan chegar a perder moitas especies.

  Biodiversidade de xenética: Consiste na variedade de versións dos xenes e da sua distribucion que a súa vez é a base da variedade dos xenotipos.

  Dende un punto de vista economico é importante manter a biodiversidade porque a partir dela obtemos alimentos medicamentos e cosmeticos, e son un punto importante para á economia xa que son productos que se venden moi ben, os alimentos e medicamentos para poder vivir, e os cosmeticos como ” hobby”, que compremos todos estos productos fai que a economia suba.

  E dende o punto de vista ecolóxico: Se desaparece a biodiversidade desaparecian tamen as especies.

 10. alberto castro Dixo:

  Biodiversidade de especies: é o término polo que se fai referencia a amplia variedade de seres vivos sobre o planeta e os patróns naturais que o conforman, resultado de miles de millóns de anos de evolución.

  Biodiversidade de hábitats: unha alteración entre os seres vivos pode modificar o seu habitat e a outras especies do lugar.A perdida da biodiversidade pode traer a nosa desaparición como especie.

  Biodiversidade de xenética: Consiste na variedade de versións dos xenes e da sua distribucion que a súa vez é a base da variedade dos xenotipos.

 11. paula suárez Dixo:

  - Biodiversidade: é o termo que fai referencia a amplia variedade de seres vivos que habitan na terra.

  - Biodiversidade xenética: é a totalidade dos xenes, as especies e os ecosistemas dunha rexión.

  - Biodiversidade de hábitats: a destrucción de un hábitat ou os cambios que se produzan nel, pode chegarse a perder moitas especies.

  - Desde un punto de vista económico, en moitos aspectos da nosa vida dependemos da biodiversidade. Dependemos dela para manter o noso aire e agua limpos, para regular o noso clima e para proporcionarnos fontes de alimentos, albergues, roupas, y medicinas.

  - Desde un punto de vista ecolóxico, xa que a biodiversidade e imprescindible na nosa vida, se carecesemos dela, as especies tamén desaparecerían.

 12. noemi pintos Dixo:

  Biodiversidade: cantidade de especies que habitan no planeta.
  Biodiversidade de Hábitats: destrucción dos habitats das especies.
  Biodiversidade de xenética: variedade de versións dos xenes e da sua distribucion que a súa vez é a base da variedade dos xenotipos.
  Dende o meu punto de vista a biodiversidade é moi imporante a nivel ecolóxico pois temos que axudar a que non desaparezcan esas especies, pero tamén é a nivel económico; con isto quero decir que xenera por exemplo, turismo.

 13. jennifer banos Dixo:

  a biodiversidade tamén xamada diversidade biolóxica,é o término polo que se fai referencia á amplia variedade de seres vivos sobre a Terra e os patrons naturales que a conforman,resultado de miles de millons de anos de Evolución según procesos naturais e tamén,da influencia crecente das actividades do ser humano
  A destrucción do hábitat é o proceso polo cal un hábitat natural é transformado nun habitat incapaz de manter as especies orixinarias do mismo
  A biodiversidade xenética é a totalidade dos xenes, as especies e os ecosistemas dunha rexión
  Desde o punto de vista económico:Para todos humanos,a biodiversidade é o primero recurso para a vida diaria. Un aspecto importante da diversidade e a colleita que tambén se chama a agrobiodiversidade.
  Desde o punto de vista ecolóxico:é indispensable para a nosa propia supervivencia,xa que si desaparece a biodiverssdade desaparecerian as especies

 14. alba bóveda Dixo:

  ·Biodiversidade: é o termo que fai referencia á amplia variedade de seres vivos que hay na Terra, e os patróns naturais que a conforman.

  ·Biodiversidade xenética: consiste na diversidade de versións dos xenes e da súa distribución.

  ·Biodiversidade de hábitats: diversidade das comunidades biolóxicas, cuxa suma integrada constitúe a Biosfera.

  ·Dende un punto de vista económico: a biodiversidade é o primeiro recurso para a vida diaria. Algúnhas das produccións que a biodiversidade proporciona son:

  -Alimentos: cosechas, ganado, etc. As plantas teñen xeralmente propósitos medicináis. Os animáis, por outra banda, propósitos de investigación.

  -Industria: fibras textiles, madeira.. E tamén aceites, lubricantes, chumbo..

  -Suministros de orixe animal: lá, seda..

  -Turismo e ocio: por exemplo, o ecoturismo.

  Para a sociedade, a biodiversidade tamén é un campo de actividade e ganancia. Considérase que a expansión demográfica e económica da especie humana está poñendo en marcha unha extinción masiva. As causas están na desaparición de ecosistemas, a degradación dos solos, etc.

  ·Dende un punto de vista ecolóxico: os elementos que constitúen a diversidade biolóxica dun área son os reguladores naturais dos fluxos de enerxía e de materia. Tamén é indispensable para manter un bó funcionamento dos agroecosistemas. Un ecosistema máis diverso pode resistir mellor á tensión medioambiental e é, polo tanto, máis productivo: cantas máis especies teña un ecosistema, máis probable é que o ecosistema sexa estable.

 15. Manuel Villanueva Dixo:

  Biodiversidade: é o conxunto de seres vivos que habitan no planeta Terra.

  Biodiversidade xenética: é a variación dos xenes dentro de cada especie.

  Biodiversidade de hábitats: coa alteración dun medio podemos perxudicar a moitas especies dependendo da alteración incluso poden desaparecer.

  A biodiversidade dende un punto de vista economico é importante porque utilizamos recursos naturais como os productos agricolas; e outros elementos como as arbores pra facer papel e outras cousas enton e importante.

  Dende un punto de vista ecolóxico se desaparece a biodiversidade desaparecerian tamén especies porque o alterar un elemento da natureza altera en todo funciona como unha cadea.

 16. sara lopez Dixo:

  -Concepto de biodiversidade: variedade de especies existentes nunha rexión.

  -Biodiversidade xénetica:variedade e variabilidade de xenes e as súas agrupacións.Depende das variacións na sucesión dos catro pares fundamentais con que se constituen o código xenético,tendo en conta que-nos organismos avanzados-só unha pequena parte(menos do 1%) do material xénetico se expresa exteriormente na forma e no funcionamento do organismo. A función da diversidade xenética é a de manter un reservorio de condicions- de variación- de resposta ó medio,que permita a adaptación e a supervivencia.

  -Biodiversidade de hábitats:un hábitat é o lugar onde vive unha especie. é máis fácil de precisar que un ecosistema que é unha comunidade de seres vivos que se relacinan entre eles e co medio no que viven.

  Dende un punto de vista económico a biodiversidade é como un déposito útil para a fabricación de alimentos, productos farmacéuticos e cosméticos. Este concepto sobre os recursos biolóxicos explica a maioría dos temores de desaparición dos recursos. Sin embargo, tamén é o orixen de novos conflictos que tratan coas reglas de división e apropiación de recursos naturales.

  A biodiversidade proporcionalle a humanidad:
  *alimentos:colleitas,ganado,menciñas…
  *industria
  *turismo e recreación
  *etc.

  Dende un punto de vista ecolóxico: ao sere indispensable a nosa propia supervivencia, se carecemos dunha biodiversidade(dun ecosistema,dunha diversidade ecolóxica,…),tanto nós como as especies desapareceremos.

 17. lorena romero Dixo:

  **BIODIVERSIDASE DE ESPECIES: é o termo que fai referencia aos seres vivos sobre a Terra.

  **BIODIVERSIDADE XENÉTICA: tamén chamada diversidade intraespecífica, consistente na diversidade de versións dos xenes e da súa distribución, que á súa vez é a base das variacións interindividuais.

  **BIODIVERSIDADE DE HÁBITATS: a destrucción dun hábitat ou os cambios que se produxan nel, pode chegar a perderse moitas especies.

  **BIODIVERSIDADE DESDE UN PUNTO DE VISTA ECONÓMICO: para todos os humanos, a biodiversidade é o primeiro recurso para a vida diaria. Un aspecto importante é a diversidade da colleita que tamén se chama a agrobiodiversidade.

  **BIODIVERSIDADE DESDE UN PUNTO DE VISTA ECOLÓXICO: fai referencia ao papel da diversidad biolóxica desde o punto de vista sistémico e funcional (ecosistemas). Ao ser indispensables a nosa propia supervivencia, moitas de estas funciones suelen ser chamadas “servicios”.

 18. francisco reigosa Dixo:

  Biodiversidade: Esta palabra fai referencia a toda a variedade de seres vivos que habitan na Terra.
  Biodiversidade xenética: É o conxunto dos xenes e a sua distribucion.
  Biodiversidade de habitats: Todos os cambios nun habitat ou no peor dos casos a perda deste pode chegar a producir qa desaparicion de moitas especies.

  Biodiversidade desde o punto economico: É un punto moi importante xa certa parte da economia beneficiase da biodiversidade, xa que nos proporcionas cousas que compramos a diario como por exemplo alimentos.

  Biodiversidade desde o punto de vista ecolóxico: Dependemos directamente da biodiversidade xa que se desaparece, tamen desapareceria a nosa especie.

 19. christian gonzalez Dixo:

  Ao longo dos últimos cincoenta anos, o home transformou os ecosistemas a un ritmo e cun alcance superior a ningún outro período comporable á historia da humanidade.

  Actualmente, os bosques cubren cerca do 30% do total da superficie terrestre, comparado con aproximadamente o 50% antes de que a influencia do ser humano tornárase tan extensiva. Esta cifra sigue o seu declive debido a deforestación, que transforman os bosques en terras cultivables e pastos.

  -Biodiversidade de hábitats: os cambios e os problemas que haxa nunha zona onde habitan as especies, pode haber ou non unha importante pérdida de animais.

  -Biodiversidade de xenética: consiste na variación dos xenes, as especies e os ecosistemas.

  Dende o punto de vista ecolóxico se desaparece a biodiversidade tamén desaparecerían as especies humanas coma nós.

  Dende o punto de vista económico necesitamos dispoñer de cartos para proporcionar alimentos, medicinas, auga, etc.

 20. julia espremans Dixo:

  A biodiversidade son as diferentes especies que habitan na terra.

  Den de o punto de vista ecolóxico a biodiversidade é un regulador e estabilizador das terras e zonas litorales. Tamén é importante para a vida posto que sin ela tamén desapareceríamos nos.

  Dende o puto de vista económico a biodiversidade é un recurso para a nosa alimentación, produtos farmaceuticos e cosméticos.

  A biodiversidade de habitat é a destrucción que se produza nel provocando a perda de moitos animais.

  A biodiversidade xenética é a variación dos xenes dentro de cada especie.

 21. yenifer lorenzo Dixo:

  biodiversidade:e o conxunto de seres vivos que hai na Terra.
  especie:conxunto de individuos de características morfolóxicas e fisiolóxicas parecidas,que son capaces de reproducirse entre eles,dando lugar a unha descendencia fértil.
  habitats:é o medio no que viven os seres vivos.
  xenética:conxunto de xenes.
  dende un punto de vista económico:canta máis biodiversidad hai máis variedade de alimentos que temos ó noso alcance e así nos podemolos consumir.
  dende un punto de vista ecolóxico:se tratamos mal o noso medio facemos que as especies morran entón nos quedamos sen alimentos.

 22. fernando cores Dixo:

  Enténdese por biodiversidade de especies ao número de especies distintas que habitan nun lugar ou rexión, visto dende un punto de vista biolóxico. Pero dende un punto de vista ecolóxico, o concepto de biodiversidade inclúe a diversidade de interaccións durables entre as especies e o seu ambiente inmediato.
  A biodiversidade de hábitats é a diversidade de comunidades ecolóxicas cuxa suma integrada constitúe a biosfera.
  Biodiversidade xenética (ou diversidade intraespecífica): consiste na diversidade das versións dos xenes e a súa distribución, que á súa vez é a base das variacións interindividuais (variedade dos xenotipos).
  Debemos ter en conta que a variedade de especies nun ecosistema é a base para manter as paisaxes naturais e as cadeas tróficas (como se mencionaba antes, no artigo da Wikipedia, a variedade de vexetación na ladeira dunha montaña permite que o terreo se sosteña), ou a correcta polinización dos cultivos, o que deriva na seguinte cuestión: a economía. Estar rodeados dunha ampla variedade de especies, tanto animais como vexetais, é unha fonte inesgotable de recursos alimenticios, textís, materia prima vexetal, así como a potenciacón de novas formas de turismo, o ecoturismo, que non tería sentido algún sen a variedade de especies da que vimos falando.

 23. julian reigosa Dixo:

  -Biodiversidade de especies_ termo que fai referencia á ampla variedade de seres vivos sobre a Terra e os patróns naturais que conforma,resultado de miles de millóns de anos de evolución.
  -Biodiversidade xenética: tamén denominada diversidade intraespecífica,consiste ne diversidade das versións dos xenes(alelo) e a sua distribución,que a súa vez é a base das variacións interindividuales(variedade nos xenotipos)
  -Biodiversidade de hábitats:diversidade de comunidades biolóxicas(biocenosis)cuxa suma integrada constitúe a Biosfera.

  A biodiversidade é moi importante,entre outras moitas cousas,porque dela depende a nosa supervivencia.A biodiversidade proporciónanos diferentes mecanismos de axuda para poder seguir habitando este fermosos planeta.Esta proporcionanos aire,é dicir,gracias a biodiversidade temos moitas especies de árbores que nos dan osíxeno outros atraen as chuvias,ademáis os compoñentes que forman a biodiversidade son os reguladores do fluxo da enerxía e materia.
  No ámbito económico a biodiversidade propúxonos seguir adiante explotandoa,problema que se agranda co tempo.Algúns dos ámbitos nos que a biodiversidade noa favoreceu foron.
  Alimentación:colleitas ,ganado,silvicultura..Usáronse as diferentes especies de plantas silvestres para propósitos menciñales.
  Industria:fibras téxtiles,madeira.A biodiversidade pode ser unha fote de enerxía.
  Os suministros de orixen animal inclúen lá,seda,piel,carne,lubricante e ceras.Tamén se pode usar os animais como transporte.
  Turismo e recreación:a biodiversidade é unha fonte de riqueza barata para moitas áreas como parques e bosques donde a natureza salvaxe e os animais son unha fonte de beleza e alegría para moitas persoas.
  E poderíamos deguir expoñendo vantaxes para conservar intacta a nosa biodiversidade,xa que ,é o tesouro máis prezado que poseemos.

 24. adrian parada Dixo:

  A biodiversidade e o resultado de miles de millóns de anos de evolución segundo procesos naturais e tamén, da influencia crecente das actividades do ser humano e de todas as especies de seres vivos.
  A biodiversidade xenética consiste na diversidade de versións dos xens e da sua distribución.
  Biodiversidade de hábitats depende de dous factores, o número de especies presente e o equilibrio demográfico entre elas.
  Desde un punto de vista económico a biodiversidade aporta unha serie de bens a economía nacional na forma de bens y servizos ambientais.
  Desde un punto de vista ecolóxico cumplen unha función importante na regulación e estabilización das terras e zonas litorais.

 25. daniel cores Dixo:

  Biodiversidade de especies: variedade de xens que distinguen unha especie doutra.

  Biodiversidade xenética:e a variedade de xens dentro dunha especie, por iso tamen se chama intraespecífica.

  Biodiversidade de hábitats: variedade de hábitats que forman a biosfera.

  Dende un punto de vista ecolóxico é importante manter a biodiversidade para impedir que desaparezan novas especies de animais que teñen o mesmo dereico ca nós a seguir vivindo neste planeta.

  Dende un punto de vista económico precisamos de especies que controlen as pragas ou do contrario quedaremos sen cultivos ocasionando grandes perdas os agricultores, tamén é interesante manter os bosques para evitar riadas que deixen sen vivenda a pobos enteiros, e moitas máis razóns como a polinización das plantas que nos darán alimento, materiais de construcción, etc

 26. sara perez Dixo:

  Biodiversidede:son todas as especies que habitan e podemos encontrar na Terra.

  Biodiversidade de hábitats:se sé producen cambios na Terra os hábitats varian,e desa forma podense perder moitas especies.

  Biodiversidade xénetica:é a variedede de xenes e a súa distribución.Desa maneira todos os seres vivos son distintos.

  Desde un punto de vista económico,é moi importante a biodiversidede dado que é o primeiro recurso da vida diaria,dela sacamos os nosos alimentos,a roupa coa que nos vestimos,os medicamentos…Isto produce que canto máis biodivesidade teña un país máis rico pode chegar a ser.

  Desde un punto de vista ecolóxico,a biodiversidade é moi importanta porque é indispenseble para a nosa supervivencia por iso non podemos prescindir dela.

 27. carlos ventoso Dixo:

  A biodiversidade de especies é a variabilidade de especies nunha rexión, a biodiversidade xenética dentro de cada especie permiten a combinación múltiples formas de vida, e cuxas mutuas interacciónas e co resto do entorno, fundamentan o sustento da vida sobre o planeta, a biodiversidade de habitats é o conxunto de todos oas habitats que se interactuan co seu entorno e teñen as súas condicións pra realizar a súa vida.A miña valoración sobre un punto ecolóxico é que se teñen que parar de matar a animais en perigo de extinción como aos linces ibéricos, por que estamos destruindo un medio natural que é noso e que sigue unha cadea fundamental, e dende o meu punto de vista económico a xente matan a moitos animais para gañar cartos polas súas peles no caso dos bisones e tigres guepardos, tamén os furtivos matan a osos panda que quedan poucos no mundo.

 28. laura ventoso Dixo:

  Referíndonos a bioloxía a biodiversidade é o número de poboacións de organismos e especies distintas que habitan na Terra. Hábitat é o lugar onde habita unha especie. As relacións que manteñen entre eles os individuos que forman a especie e co medio onde viven é un ecosistema, máis difícil de precisar que un hábitat. Diversidade xenética é a variabilidade que existe na información xenética que un conxunto de seres vivos ten. Existen dúas clases de variabilidade xenética a interespecífica (entre especies) e a intraespecífica (dentro dunha mesma especie). Dende un punto de vista ecolóxico— Para a nosa supervivencia é imprescindible que sobrevivan moitas outras especies. Coa extinción dunha soa especie, repercutiría tamén en nós de forma negativa, por pequena e insignificante que consideremos esa especie, por exemplo as formigas, que fan labores moi importantes a pequena escala, como permitir que a terra esté mellor condicionada para o cultivo. Canto máis diverso sexa un ecosistema, máis probabilidades ten este de sobrevivir e será máis estable.Desde un punto de vista económico— Para moitos de nós vese a biodiversidade como un depósito útil para a fabricación de alimentos, produtos cosméticos e farmacéuticos.É tamén a orixe de novos conflitos que teñen que ver coas regras de apropiación e división dos recursos naturais. A nós proporciónanos distintos produtos económicos importantes como: alimentos: gando, menciñas; Industria: fibras téxtiles, calor; suministros de orixe animal: lá, pel, carne e no turismo e recreación, a biodiversidade é unha fonte de riqueza barata para moitas áreas: parques e bosques.

 29. david dovalo Dixo:

  1) Explica o concepto de biodiversidade de especies, de hábitats e xenética
  - A Biodiversidade de especies é a variedade de especies existentes nunha rexión. Para medir a riqueza de especies nun lugar utilìzase unha medida máis precisa que se chama “diversidade taxonómica” que ten en conta a relaciòn que existe entre unhas especies e outras. Por exemplo: unha illa que ten 2 especies de páxaros e 1 especie de lagarto ten mayor “diversidade taxonòmica” que unha isla que ten 3 especies de pàxaros pero ningunha de lagartos”. Hay máis especies que viven na terra que as que viven no mar. Según os cientìficos, a diversidade de especies no mundo son de 10 millóns, dos cales, 1,4 millóns teñen nome. E difícil saber a diversidade de especies que existen na actualidade, xa que non hai unha base de datos ou lista centralizada das especies do mundo. Siguen descubríndose novas especies, aves e mamíferos; cada ano descúbrense 3 novas especies de aves e no año 1990 encontrouse unha nova especie de monos. Tamèn se estima que o 40% dos peixes de auga doce de Amèrica do Sur estàn todavía sin clasificar.
  - A biodiversidade de hábitats é a variedade de ambientes ou espacios que están ocupados por unha determinada poboaciòn biolòxica, onde viven e se reproducen. Os tipos de hábitat están determinados por as características do clima, ambiente e xeogràfico. A pradeira, o deserto, a montaña, unha rexiòn polar, rìos, pantanos, ocèanos, arrecifes de coral son ejemplos de hábitats onde viven distintas clases de animais e vexetais.

  - A biodiversidade xenètica é a gran variedade de xens que existen entre os individuos dunha misma especie. Na especie humana os individuos teñen xens que determinan o seu color de ollos, de pelo, de pel, etc… Esta biodiversidade producese en toda-las especies que habitan no noso planeta. Según os cientìficos, o nùmero de especies vexetais e animais distintos podrìan ser de entre 5 e 30 millons, aìnda que solo 1.400.000 clases de seres vivos estàn identificados. Cada ano desaparecen do noso planeta 17.500 especies de animais e plantas. Según un informe da Axencia de Medio Ambiente Norteamericana, a destrucción afectarà no ano 2050 ó 40% do patrimonio natural que hoxe hai na Terra.

  2) importancia de manter a biodiversidade dende un punto de vista ecolóxico e dende un punto de vista económico.

  - Desde o punto de vista ecolóxico a biociversidade é a nosa base para poder sobrevivir no noso planeta; por exemplo, as árbores son unha fonte de enerxìa, conservan auga e solos, producen oxígeno (que respiramos) e reducen temperaturas e o calentamento global do planeta. A fauna controla plagas, enriquece os solos, dispersan semillas de árbores, et….; manter a biodiversidade é moi importante para os sectores da salud, industria e enerxìa. Segùn a OMS, ¾ partes da poboaciòn do planeta sírvense das plantas para a cura de enfermedades e nos paises avanzados a mitade dos medicamentos estàn feitos con sustancias extraìdas das plantas.

  - Desde un punto de vista económico, a biodiversidade contribuye o noso benestar, xa que moitos productos industriais derivan da natureza, por exemplo, pegamentos pasta de papel, resinas, combustibles como carbòn, petròleo, etc… Temos que concienciar a poboaciòn (mediante campañas, nos colexios, etc…) que este planeta é o noso fogar e non podemos destruilo; a industria ten que facer extracciòns de forma controlada dos recursos naturais e a poboaciòn debe adoptar medidas para poder frenar na medida posible a destrucción do entorno, por ejemplo: utilizar papel reciclado, non usar productos que teñan gases de cloro ou brono (que destruyen a capa de ozono), denunciar a venta de animais de especies protexidas, non alterar o entorno dos animais, respetar os bosques, campos e playas…

 30. jessica pouso Dixo:

  -Biodiversidade de especies ou sistemática: é a variedade nos xenomas que distinguen a unha especie doutra.
  -Biodiversidade xenética ou intraespecífica: consiste na diversidade de alelos e da súa distribución, o que provoca a variedade de xenotipos entre individuos dunha mesma especie
  -Biodiversidade de hábitats: son os distintos hábitats (lugar onde habita unha determinada especie) que hai no mundo.

  Dende o punto de vista ecolóxico é importante manter a biodiversidade porque sen ela non lograríamos sobrevivir. Grazas a ela podemos resistir mellor a desastres naturais( xa que, por exemplo, se hai vexetación nunha zona cando chova, non provocará perda de solo ou escorregamentos de terra), interfiren regulando algúns efectos do clima ou atmosféricos (ciclo do carbono, do nitróxeno…), proporciónanos cura para algunhas enfermidades (e se facemos que se extigan especies, podemos acabar coa solución a algunhas enfermidades, sen darnos tempo nin se quera a experimentar con elas), canta máis biodiversidade haxa, mellor poderemos resistir a cambios máis bruscos, a biodiversidade aportanos innumerables servizos (aportanos alimentos, mediciñas, materiais de construcción…), axuda a degradar tóxinas e múltiples residuos…
  Dende o punto de vista económico é importante manter a biodiversidade porque nos aporta unha gran fonte de riquezas (venta de alimentos, mediciñas, cosméticos…), inflúe en sectores relacionados co turismo (ecoturismo, turismo gastrómico…)
  En xeral, é importante manter a biodiversidade porque sen ela non poderiamos vivir e todo o que nos aporta e beneficioso e co que nos lle pagamos e destruíndoa sen percatarnos de que é a base de todo e que tamén formamos parte dela. É incrible que entre todas as especies que hai no mundo a máis evolucionada, dende o punto de vista intelectual, que é o ser humano é a única que non se percata da súa importancia e a única que a perxudica.

 31. guadalupe millan Dixo:

  - Biodiversidade é conxunto de todos os seres vivos que habitan na terra.

  -Biodiversidade xñenetica consistente na diversidade de versións dos xens (alelos) e da súa distribución.

  -Biodiversidade de hábitats é unha destrucción de un hábitat que chega a perder moitas especies.

  -Biodiversidade dende un punto de vista ecolóxico, se chega a desaparecer a biodiversidade poderían tamén desaparecer as especies.

  - Biodiversidade dende un punto de vista económico, a biodiversidade é o primer recurso para a vida diaria. A biodiversidad é como un depósito de recursos útil para a fabricación de alimentos, productos farmacéuticos e cosméticos.

 32. martin prieto Dixo:

  -Biodiversidade: é o término polo que se fai referencia a amplia variedade de seres vivos sobre a Terra e os patróns naturais que a conforman

  -Biodiversidade xenética: son as diferencias xenéticas dentro de cada especie que permiten a combinación de múltiples formas de vida

  -Biodiversiade de hábitats: é a diversidade das comunidades biolóxicas (biocenosis) cuya suma integrada constituye la Biosfera. A variación dos habitats ten unha gran influencia sobre a biodiversidade en moitos aspectos.

  -Dende un punto de vista economico é a forma de ver a biodiversidad como un depósito de recursos útil para a fabricación de alimentos, productos farmacéuticos e cosméticos. Este concepto sobre os recursos biolóxicos explica a mayoría dos temores de desaparición dos recursos. Sin embargo, tamén é a orixe de novos conflictos que tratan coas regras de división e apropiación de recursos naturais.

  -Dende o punto de vista ecolóxico fai referencia o papel da diversidade biolóxica dende o punto de vista sistémico e funcional (ecosistemas). O ser indispensables cara nosa propia supervivencia, moitas de estas funciones soen ser chamadas “servicios”.

 33. david nieto Dixo:

  A biodiversidade de especies entiendese pola variedade de especies existentes nunha rexión.
  A biodiversidade de habitats é unha alteración entre os seres vivos que pode modificar o seu habitat e a outras especies do lugar.
  Por diversidade xenética entiendese a variación dos xenes dentro de cada especie. Isto abarca poboacións determinadas da mesma especie ou a variación xenética dunha poboación.
  Dende un punto de vista economico dependemos da biodiversidade.
  Un enorme número de productos naturais non soamente suplenos alimentos sinon que tamén impulsan nosa economía.
  Dende o punto de vista ecolóxico é indispensable para a nosa existencia que non fagan desaparecer a biodiversidade senon a nosa especie tamen desaparecera.

 34. cibran cores Dixo:

  -Biodiversidade:son os distintos seres vivos que habitan no planeta.

  -Biodiversidade xenetica:distribución e variación de xenes que hay nunha rexión.

  -Biodiversidade de hábitats: son distintos habitats que existen e que poden alterarse.

  -Biodiversidade desde un punto de vista económico: a partir da da biodiversidade podemos obter beneficio propio como alimentos, que son importantes para a economia.

  -Biodiversidade desde un punto de vista ecoloxico: as especies non sobrevivirian se o seu habitat desaparecese.

 35. caterina barreiro Dixo:

  A biodiversidade é o termo que fai referencia a ampla variedade de seres vivos que habitan na terra.

  A diversidade xenética é unha medida de biodiversidade que mide a variación xenética dentro de cada especie , tanto entre poboacións xeograficamente separadas como entre os individuos dunha dada poboación.

  A biodiversidade da habitats é a destrucción ou os cambios producidos nese habitat.

  En términos xerales a biodiversidade aporta unha serie de beneficios á economía nacional na forma de bens e servizos ambientais, que son usados como materia prima nalgunhas actividades económicas, ou como bens/servizos de consumo final en outras.

  Dende o putno de vista ecolóxico: a biodiversidade fai referencia ao papel da diversidade biolóxica dende o punto de vista sistémico e funcional (ecosistemas). Ao ser indispensables a nosa propia supervivencia, moitas de estas funcions soen ser chamadas “servizos”.

 36. yesika bernardez gomez Dixo:

  biodiversidade:Es la variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente, tambien se puede llamar diversidad biológica.

  -Biodiversidade xenética:Es la variación dos xenes dentro de cada especie, esta abarca poblacions determinadas da mimsma especie ou a variación xenética dunha poboación

  -Biodiversideda de hábitas:cando se produce unha alteracion no habitat este pode chegar a ser incapaz de manter as especies orixinadas no mesmo, como consecuencia disminué a biodiversidade3

  IMPORTANCIA:

  -Ecolóxico:Sen biodiversidade, desaparecerían os animais e nos tamén. Se non houbese biodiversidade as arbores morerían e desaparecerian polo cal o noso solo non dispoñería de raices para poder aguantar a terra cando chovese, e esta desprenderiase formandoo grandes coadas de barro.

  -Económico:As persoas ven a biodiversidade como un deposito de recursoo satisfactorio para a fabricación de alimentos, roupas, menciñas….
  Alimentos:Como as froitas das arbores e os alimentos que medran na terra…
  Industria:Utilizanse un roupas,calzados…

  La mayoría de las personas ve la biodiversidad como un depósito de recursos útil para la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos

 37. alexandra regueira Dixo:

  A biodiversidade de especies é a variedade de especies existentes nunha rexión.
  A biodiversidade xenética é a variación dos xenes dentro das especies. Isto abarca poboacións determinadas dunha mesma especie ou a variación xenética dunha poboación.
  A biodiversidade de hábitats constitúe a diversidade das comunidades biolóxicas, e o resultado da súa suma integrada que constitúe a Biosfera.

  Dende o punto de vista ecolóxico a biodiversidade é moi importante, porque canto maior sexa mellor resistirá os cambio ambientais.
  Pero se pola contra cada vez desaparecen máis especies, isto afectará gravemente ós ecosistemas e o resto dos organismos.
  Se por exemplo hai unha praga e non temos unha especie que se enfronte a ela pode acabar con moitos cultivos dos que depende a subsistencia dun gran número de persoas.
  Por iso a biodiversidade non só lles a afecta a uns poucos se non a todos, porque tamén pode chegar a danarse a cadea trófica,

  Dende o punto de vista económico a biodiversidade ofrécenos diversos recursos na nosa vida diaria.
  A biodiversidade proporciónanos materiais para as industrias, como as fibras téxtiles, a madeira, velenos, aceites, caucho, ceras…
  A través de moitos animais obtemos la, pel, seda, carne e tamén os utilizamos como transporte.
  Coas plantas obtéñense moitas menciñas que sen elas non existirían…
  A biodiversidade ofrécenos moitas cousas, pero nós non facemos un uso adecuados dos seus medio e a sobreexplotamos e con iso o único que conseguiremos será perder moitas das cousas que nos ofrece.

 38. cristina rozados Dixo:

  A biodiversidade engloba toda a variedade de seres vivos da Terra e os patróns que a conforman, froito de miles de millóns de anos de Evolución segundo procesos naturais e tamén por influencia de actividade humana.
  - Diversidade de especies, relacionada coa variedade taxonómica, abarca os diferentes categorías de individuos que comparten características morfolóxicas e fisiolóxicas, un mesmo conxunto de xenes e poden dar lugar a descendencia fértil se se cruzan.
  - Diversidade de hábitats,inclúe as diferentes zonas poboadas por tipos específicos de individuos.
  - Diversidade xenética, consiste na diversidade das diferentes posibilidades dos xenes (alelos)e as súas combinacións, que son a base das variacións dentro do xenoma de individuos da mesma especie (xenotipos).
  Importancia da biodiversidade:
  - Ecolóxico:os seus elementos regulan o fluxo de enerxía e materia (importante nas zonas litorais, evita inundacións, sequías, temperaturas extremas, co que estabiliza e regula o clima da Terra),protexen nas ladeiras das montañas da erosión (provocada polo vento e as augas de escorrentía),purifica a auga e o aire, é fundamental para reconvertir e recuperar residuos e nutrientes(renovación e xeneración da fertilidade do solo), axuda a manter un correcto equilibrio na cadea trófica e a estabilizar os ecosistemas, facéndoos máis resistentes ás condicións adversas do medio.
  - Económico: é a base de industrias como a agricultura (suministros alimentarios), a cosmética, a farmaceútica (suministra medicamentos), a de pulpa e papel(suministra madeira, combustible e fibra), a horticultura (os cultivos dependen da polinización que realizan certos elementos dos ecosistemas), a construción (suministra a vivenda e os materiais de construción) e o tratamento de residuos; controla pragas e enfermidades e ten beneficios culturais e estéticos (que fomentan o turismo e favorecen o noso tempo de ocio).

 39. kevin hermida Dixo:

  biodiversidade de especies:ampla variedade de seres vivos sobre a Terra e os patróns naturais que conforma, resultado de miles de millóns de anos de Evolución segundo procesos naturais e tamén, da influencia crecente das actividades do ser humano.

  biodiversidade de habitats:con o habitat se ve afectado, o cal pode deixar de manter as especies propias do seu medio, polo que a biodiversidade diminue.

  biodiversidade xenetica:alteracion dos xenes ou a variacion do mesmo dentro da especie, o cal pode afectar a toda unha poboacion.

  a miña opinion dende un pnto de vista ecoloxico, se nos mesmos acabamos coa biodiversidade, esta acabara volvendose na nosa contra, e asi acabaremos desaparecendo.

  economicamente, moita xente ve na biodiversidade unha fonte de ingresos grande, e sobre todo, nela mesma, atopanse os pilares da nosa economia, o sector primario, tamen hay que tela en conta porque a partir de ela nos mesmos obtemoa a gran mayoria dos beneficios que temos cada dia.

 40. mariana aboy Dixo:

  Biodiversidade de especies: Termo que fai referencia a todos os seres vivos que habitan no planeta.

  Biodiversidade xenética: Para referirnos a ela tamén utilizamos o termo diversidade intraespecífica. Variación dos xenes e da súa distribución dentro de cada especie.

  Biodiversidade de hábitats: A destrucción de hábitats ten como consecuencia a perda de numerosas especies.

  Biodiversidade dende un punto de vista económico: A biodiversidade e importante para a economía xa que serve para fabricar alimentos, cosméticos, medicamentos… Isto é un punto importante para a economía xa que precisamos desas cousas.

  Biodiversidade dende un punto de vista ecolóxico: Se non existise a biodiversidade non existiríamos nós, nin os animais, nin plantas…

 41. noemi nogueira Dixo:

  Biodiversidade de especies: Refírese a todos os seres vivos que habitan na Terra.

  Biodiversidade xenética: É a variación dos xenes e da súa distribución. Tamén chamada diversidade intraespecífica.

  Biodiversidade de hábitats: Unha alteración no medio faría que moitas das especies que coñecemos desaparezcan.

  Biodiversidade dende un punto de vista económico: A biodiversidade é utilizada para a fabricación de mediciñas, alimentos, productos de beleza… Todo isto emprégamolo na nosa vida diaria, polo tanto ó comprar estes productos, estamos contribuíndo a economía. Que unha zona sea rica en especies fai que as demais persoas de outros lugares, teñan interes en visitala. Sería unha fonte de turismo, o que trae diñeiro.

  Biodiversidade dende un punto de vista ecolóxica: Nós somos o resultado de unha evolución, polo tanto se non existise a biodiversidade, tanto nós como o resto de seres vivos, deixaríamos de existir.

 42. alejandro allegue Dixo:

  1- Biodiversidade: é a cantidad de especies que habitan na terra.
  2- A destrucción dun hábita orixina que as especies que antes vivian ali non podan adaptarse a tan brusco cambios e fai que disminue a súa biodiversidade.
  3- Biodeversidade xénetica: é a variacición xénetica das especies nunha poboación.
  4- Desde un punto de vista ecolóxico: é o moi importante xa que es un legado dos nosos antepasados e esas especies estan compenetradas como cadeas ,o que fai imprencindible a existencia dunha sen a outra
  o mesmo caso ca nós.
  Desde un punto de vista económico: A biodiversidade é un recurso imprecindible para a fabricación de alimentos , roupas e mediciñas debido a cosechas.

 43. carlos sineiro Dixo:

  Biodiversidade de especies: é a variedade de especies existentes nunha rexión.

  Biodiversidade de hábitats: consiste na variabilidade de ecosistemas que xuntos forman a biosfera.

  Biodiversidade xenética: é a variedade nos xenes dos diferentes tipos de especies ou poboacións.

  Dende o punto de vista ecolóxico a biodiversidade cumple unha forte funcion na regulación e estabilización das terras e zonas litorales.

  Dende o punto de vista económico a biodiversidade e o primeiro recurso para a vida diaria asi como tamén e moi útil para fabricación de alimentos, productos farmaceuticos e cosméticos.

 44. oliver fernandez Dixo:

  Biodiversidade de especies: fai referencia a ampla variedade de seres vivos que viven sobre a Terra.

  Biodiversidade xenética, tamén chamada diversidade intraespecífica, consiste na variación dos xenes e a súa distribución.

  Biodiversidade de hábitats: cando ocorre unha alteración no hábitat que produce que as especies non poidan vivir e disminia a biodiversidade.

  Biodiversidade dende un punto de vista económico: a biodiversidade utilízase na alimetación, na estética, no ámbito das mediciñas, etc.

  Biodiversidade dende un punto de vista ecolóxico: se non existise a biodiversidade non existiriamos nós.

 45. tania falkenhain Dixo:

  - BIODIVERSIDADE DE ESPECIES: é a variedade específica que existen nunha rexión, ou en toda a biosfera.
  - BIODIVERSIDADE DE HÁBITATS: é a variedade de comunidades biológicas que interactúan entre si e cos seus ambientes non vivos, é dicir, é a variedade de ecosistemas.
  - BIODIVERSIDADE XENÉTICA: é a variabilidade que existe na información xenética dos individuos da mesma especie.

  Dende un punto de vista ecolóxico, cabe destacar que: os elementos que constitúen a diversidade biolóxica dunha área son os reguladores naturais dos fluxos de enerxía e de materia; cumplen unha función importante na regulación e estabilización das terras e zonas litorais; a biodiversidade xoga un papel determinante en procesos atmosféricos e climáticos; moitos intercambios e efectos das masas continentais e os océanos coa atmosfera son produto dos elementos vivos; a diversidade biótica dun sistema natural é un dos factores determinantes nos procesos de recuperación e reconversión de refugallos e nutrientes; algúns ecosistemas presentan organismos ou comunidades capaces de degradar toxinas, ou de fixar e estabilizar compostos perigosos de maneira natural; a diversidade biolóxica é indispensable para manter un bo funcionamento dos agroecosistemas… A investigación suxire que un ecosistema máis diverso pode resistir mellor á tensión medioambiental e por conseguinte é máis produtivo. É probable que a perda dunha especie diminúa a habilidade do sistema para manterse ou recuperarse de danos ou perturbacións. Cantas máis especies comprende un ecosistema, máis probable é que sexa estable.

  Dende un punto de vista económico, para todos os humanos a biodiversidade é o primeiro recurso para a vida diaria. Un aspecto importante é o alimenticio: diversidade da colleita, que tamén se chama agrobiodiversidade, gando, silvicultura, piscicultura… Na medicina tamén é moi importante (a quinina, que ven da árbore da quina e trata a malaria, ou a morfina da planta de amapola que serve para anestesias), así como na industria (fibras téxtiles; madeira para coberturas e calor; fonte de enerxía en casos como o da biomasa; reserva de compostos bioquímicos; outros productos como aceites, lubricantes, perfumes, tinturas, papel, ceras, látex, resinas, seda, pel, carne… Tamén poden usarse os animais como transporte), no turismo (a diversidade é fonte de riqueza barata para moitas áreas, como parques e bosques; unha grande parte da nosa cultura está ligada á diversidade local ou rexional)…

 46. arancha osorio Dixo:

  A biodiversidade fai referencia os seres vivos. Debido o cambio climático hai moitos seres vivos en perigo de extinción como os anfibios que debido a falta de humidade podería morrer todos.

  A diversidade biolóxica inclúe tamén as diferencias xenéticas dentro de cada especie, por exemplo, entre as variedades de cultivos e as razas de ganado. Os cromosomas, os xenes e o ADN, e dicir, os compoñentes vitales, determinan a singularidade de cada individuo e de cada especie.

  Entre os « bens e servicios » prestados polos ecosistemas poden mencionarse:

  O suministro de madeira, combustible e fibra
  O suministro de vivenda materiales de construcción
  A purificación do aire e a agua
  A destoxificación descomposición dos desfeitos
  A estabilización e moderación do clima da Terra.

  Biodiversidade xenética: varían os xenes
  Biodiversidade hábitats: causa de perdas de seres vivos

  Dende o punto de vista económico a biodiversidade e esencial para nos xa que a utilizamos diariamente

  Dende o punto de vista ecolóxico sen ela non existiríamos.

  A causa do cambio climático somos nos xa que cada día contaminamos máis, todos deberíamos aportar un graniño para que non houbera extincións de animais.

 47. javier vidal Dixo:

  Biodiversidade de especies:variedade de especies existentes nunha rexión concreta.
  Biodiversidade de hábitats:consiste na variabilidade dos ecosistemas, que forman a biosfera.
  Biodiversidade xenética:variedade nos diferentes tipos de xenes dunha especie.

  Desde un punto de vista ecoloxico, como se sigan perdendo especies, ao final desaparecerá a vida do planeta.
  Desde un punto de vista economico, ao perderse especies, perderianse cartos, xa que se perderian turistas que visitan zonas pola sua especial biodivesidade.

 48. jennifer powell Dixo:

  La biodiversidad es una variedad de seres vivos sobre la tierra gracias a evolución, y se refiere a la población de organismos y especies distintas.

  Bioversidad de..
  especies: es la diversidad sistematica

  hábitats: la diversidad de las comunidades biológicas

  genética: es la diversidad de los genes y su distribución y es la base de las variaciones interindividuales.

  La importancia de mantener la bioversidad desde la punto de vista ecologia:

 49. leticia leiro Dixo:

  biodiversidade xénetica: consiste na variación dos xenes e da súa distribución tamén pode chamarse diversidade intraespecífica.
  Biodiversidade de hábitas:consiste na alteracións do medio o que provoca a perda de especies.
  Biodiversidad de especies: Termo que fai referencia aos seres vivos que habitan na terra.
  a biodiversidade dende un punto de vista ecoloxico e moi importante xa que se non houbese biodiversidade non existiriamos.
  e dende un punto de vista ecónomica temos que darlle imporatancia xa que canta maior e a diversidade de especies mallor e o que se produce como alimentos, menciñas, teas…

 50. jennifer powell Dixo:

  Se fluiría mejor la materia y la energía con bioversidad que es un proceso importante en la regulación y estabilización de las tierras y zonas litorales. Las especies depende a uno y otro, y si no mantenemos la bioversidad las pocas especies que quedarían, desaparcerán también. Por ejemplo, los arboles o plantas en un bosque dan un hogar y alimentación a otros especies.

  La importancia de mantener la bioversidad desde la punto de vista económica:

  La bioversidad es útil para las aplicaciones que mas preocupan la gente, la fabricación de alimentos, productos farmacéuticos y cosméticos. De todos los diferentes tipos de plantas que hay vienen muchas aplicaciones medicas. Es muy útil para la industría porque usamos una amplia varidad de energías, y si acaba una matería encontrarémos otro gracias a la bioversidad. Mantener bioversidad significa conservar la belleza y alegría del estado natural de la tierra.

 51. adrian avion Dixo:

  Biodiversidade de especies: e o nome que reciben os seres vivos que viven sobre a Terra

  Biodiversidade xenetica: e a variacion dos xenes e a sua distribucion

  Biodiversidade de habitats: os habitats son os lugares onde viven as especies e a biodiversidade de habitats e a alterecion no habitat e iso acarrea a desaparicion de moitas especies.

  Biodiversidade dende un punto de vista economico: empregamola na vida diaria xa que se utilaza para moitos productos que utilizamos na vida diaria.

  Biodiversidade dende un punto de vista ecoloxico: se este campo non esistiria pois non esistirian seres vivos.

 52. debora laya Dixo:

  A biodiversidade tamén chamada diversidade biolóxica fai referencia á evolucion da natureza e a dos seres vivos dende fai moitísimos anos.

  1)CONCEPTOS DE:

  -biodiversidade xenética: son as diferencias que hai dentro de cada especie, é a diversidade de versións dos (alelos), e tamen estudia a distribución dos xenes(variedade de xenotipos)

  -biodiversidade de especies: fai referencia ás distintas especies existentes(pluralidade de xenomas que distinguen as especies)

  -biodiversidade de hábitats:fai refenrencia ós distintos ecosistemas que existen(bioenose).

  2)IMPORTANCIA DE MANTER A BIODVERSIDADE:

  -Dende un punto de vista ecolóxico:Para que nos existamos e necesaria existencia doutras especies e de ecosistemas si estas especies desaparecen nós tamén desapareceremos.

  -Dende un punto de vista económico:dependemos da biodiversidade no sector alimenticio, no industrial (fabriación de productos), no turismo (polos clientes que pode atraer, por exemplo)

 53. sofia suarez Dixo:

  É a variedade de fauna e flora que hai na terra. Pero non se atopan de igual forma se non que nuns lugares hai moita concentración de fauna e flora e noutros case ningún como por exemplo nos desertos do sahara.
  É o lugar que ten as condición adecuadas para poder vivir e reproducirse.
  É unha ciencia biolóxica que estudia como a xenética biolóxica vai pasando de xeneración en xeneración por medio do ADN.
  Desde un punto de vista ecolóxico estamos acabando cos nosos recursos para a supervivencia de futuras xeneracións (se seguimos así) xa que estamos acabando con moitas especies e moitos lugares que despois dudo moito que podamos recuperar. Estamos probocando a destrucción de moitas especies co cambio climático e coa globalización: urbanizacións, … e polo uso masivo de fertilizantes e pesticidas. Ademáis todas as especies teñen a súa función para manter o equilibrio biolóxico por moi insignificantes que parezcan.
  Desde un punto de vista económico: si seguimos con ese rumbo pasará nun futuro non moi lexano e será entón cando volvamos a lei do máis forte ou acabaremos coa nosa propia extinción. E xa non haberá política nin economía… unicamente catástrofes avanzando

 54. kevin poza Dixo:

  A biodiversidade de especies é variedade de especies que existen nunha rexión

  A biodiversidade de hábitatas, consiste na variabilidade de ecosistemas, que xuntos forman a biosfera.

  A biodiversidade xenética é variedada nos diferentes tipos de xenes dunha especie ou poboación.

  Desde un punto de vista ecolóxico é importante manter a biodiversidade, xa que a perda desta provocaría graves alteracións nos ecosistemas, as cadenas alimenticias serian alteradas xa que se algun compoñente faltase, destruiría toda a cadea, e produciríase un gran cambio a nivel ecosistémico.
  por esto e outros motivos nos somos parte desta cadea, polo cal se a biodiversidade ecoloxica non existise, nos tampouco existiriamos.

  Dende o punto de vista economico, nos tamen somos os culpables, xa que fomentamos a que este factor aunmente, comprando productos os cales necesitan da natureza para ser fabricados.

 55. fabian moure Dixo:

  biodiversidade de especies:variedade de especies existentes nunha rexión.

  biodiversidade xenética:consiste na diversidade de versións dos xenes e da súa distribución,que é a base das variacións interindividuais (variedade de xenotipos).

  biodiversidade de hábitats: diversidade de comunidades biolóxicas.A súa suma constitúe a biosfera.

  Dende o punto de vista económico a biodiversidade é importante xa que é o principal recurso do home (alimentación,industria,turismo…),sen ela non sobreviviriamos.Dende o punto de vista ecolóxico é importante porque necesitamos os vexetais,as cadeas tróficas…para a actividade humana.

 56. diego fernandez Dixo:

  A biodiversidade:

  xenética ou intraespecífica: consiste na diversidade de xenes e da súa distribución.

  de especies: básase en todo o conxunto de especies e animais que hay sobre a faz da terra.

  habitats: diversidade de biocenose que sumadas forman a biosfera.

  Dende un punto de vista económico: A biodiversidade é moi importante para a economía, ya que case tódolos materiais sacanse grazas a biodiversidade. E está presente nun montón de aspectos da nosa vida diaria, como na mediciña, os alimentos, na industria, polos suministros de orixe animal, etc.

  Dende un punto de vista ecolóxico: E importante manter a biodiversidade tal e como está, manter tódalas especies actuais, sobre todo has que están en perigo de extinción. Ya que iso podería provocar unha alteración nas cadeas tróficas.

 57. melanie pintos Dixo:

  Conceptos:
  - Biodiversidade de especie: É a variedade de especies que existen nunha rexión, ou en toda a biosfera.
  - Biodiversidade de hábitats: É a variedade de comunidades biolóxicas que interactúan entre si e cos anbientes non vivos, é dicir, a variedade de ecosistemas.
  - Biodiversidade de xenética: É a variedade que existe na información xenética dos individuos da mesma especie.

  Importancia de biodiversidade:
  - Punto de vista económico: A biodiversidade é moi importante na fabricación de medicamentos,de alimentos, nas industrias…
  - Punto de viste ecolóxico: Ten unha importante función na regulación e estabilización das terras e das zonas litorais e ademais si non existise a biodiversidade nós non existiríamos tampouco.

 58. carla oubina Dixo:

  BIODIVERSIDADE DE ESPECIES: Dise da cantidade de especies que existen en unha rexión
  BIODIVERSIDADE DE HABITATS: Está formado por todos os seres vivos que habitan na terra e o medio que os rodea
  BIODIVERSIDADE DE XENÉTICA: Enténdese pola variación dos xenes dentro de cada especie. Abarca poblacións determinadas da mesma especie ou a variación genética de unha especie.

  Dende o punto de vista ecóloxico é indispensable para todos os seres vivos para realizar as súas funcións vitais.
  E dende o punto de vista económico tamén sería indispensable porque dela obteñense moitos productos que son moi importantes nas nosas vidas como por ejemplo medicamentos, alimentos, cosméticos…

 59. ana paz Dixo:

  - Biodiversidade de xenetica: consiste na diversidade dos alelos e da distribución,que e a base dos xenotipos.
  - Biodiversidade ecoloxica: consiste no numero de especies e o equilibrio demografico.
  - Biodiversidade de especifica: consiste na pluralidade das especies.

 60. paula briones Dixo:

  A biodiversidade consiste na variedade de seres vivos existentes na Terra e os patróns naturais que a conforman. En canto a biodeversidade de especies, esta consiste na diversidade de versións dos xens e da súa distribución.A biodiversidade de hábitats é a diversidade das comunidades biolóxicas cuxa suma integrada constitúe a Biosfera. Por último a biodiversidade de especies fai referencia a cantidade de especies existentes nunha rexión.

  A importancia da biodiversidade dende un punto de vista ecolóxico: Os elementos que constituen a diversidade biolóxica dunha área son os reguladores naturais dos fluxos de enerxía e de materia, cumplindo unha función importante na regulación e estabilización das terras e zonas litorais; tamén é importante respecto aos procesos atmosféricos e climáticos, ademáis a diversidade biolóxica é indispensable para manter un bo funcionamiento dos agroecosistemas.
  Cantas máis especies comprende un ecosistema, máis probable é que o ecosistema sexa estable.

  A importancia da biodiversidade dende un punto de vista económico: Para os humanos a biodiversidad é o primeiro recurso para a vida diaria. Algúns dos artigos económicos importantes que a biodiversidad nos proporciona son:

  - Alimentos: coslleitas, gando, silvicultura, piscicultura, e menciñas
  - Industria: por exemplo, fibras textís, tamén pode ser unha fonte de enerxía e unha maior reserva de compostos bioquímicos imaxinable
  -Suministros de orixen animal incluen la, seda, pel, carne, coiro, lubricante e ceras. Tamén poden usarse os animales como transporte.
  -Turismo e recreación: a biodiversidad como unha fuente de riqueza barata para diversas áreas.

 61. andrea sineiro Dixo:

  A biodiversidade xénetica é a que coñecimos como a diversidade de xenes nun entorno e a distribución que teñen nel.

  A biodiversidade de especies é o conxunto de especies existentes que hay nunha rexión

  A biodiversidade de hábitats, é o conxunto de ecosistemas que forman a bioesfera.

  dende o punto de vista ecolóxico é moi importante manter a biodiversidade tal e como está, xa que se a alteramos ou a modificamos pensado que o facemos por ven somos nos os que nos veriamos perxudicados, xa que a especie humana pertence a esta biodiversidade e calquera cambio que sufrise afectaríanos.

  dende o punto de vista economico a biodiversidade é un factor tamen moi importante, xa que a maioria dos alimentos, cosmeticos e demais cousas que utilizamos na vida cotidiana son derivados da biodiversidade ecoloxica, polo cal todo é unha cadea que se destruimos non teria moi boas consecuencias.

 62. inaki baulde Dixo:

  Biodiversidad (neologismo del inglés Biodiversity, a su vez del griego βιο-, vida, y del latín diversĭtas, -ātis, variedad), también llamada diversidad biológica, es el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra.

  Dende un punto de vista económico:case tódolos materiais sacanse grazas a biodiversidade isto faino moi importante. Ademais na obteción de mediciñas e demais para nosa vida.

  Isto levanos a coidar a biodiversidade e sacarlle o mellor proveito. Ademais come son os casos dos anfibios hai que evitar ese tipo de conflictos por qur poderia provocar alteracions nos ecosistemas e danar a vida cotiá.

 63. jose manuel lago Dixo:

  A biodiversidade das especies: é a variedade de especies que existen na terra e os patróns naturais que a conforman.

  Biodiversidade dos hábitats ou ecosistémica: diferentes comunidades biolóxicas, que constitúen a biosfera.

  Biodiversidade xenética: é a variedade dos sistemas xenéticos dentro dunha mesma especie.

  Dende o punto de vista ecolóxico é necesario manter a biodiversidade xa que tan só a desaparición dunha especie pode provocar grandes danos nun ecosistema, ou mesmo pode afectar moito máis.

  Dende o punto de vista económico a biodiversidade constitúe e condiciona a nosa vida, xa que aporta materias primas, e tamén grazas ás diferenzas dos ecosistemas xenera o turismo, que nalgúns lugares supón unha gran fonte de ingresos.

 64. veronica ramos Dixo:

  Biodiversidade:

  - Xenética ou intraespecífica: consiste na diversidade de versións dos xenes e da súa distribución que a súa vez é a base das variacións dos xenotipos.
  - De especies: conxunto de especies de seres vivos que viven nunha rexión.
  - Hábitats:diversidades das comunidades biolóxicas, cuxa suma integrada constitúe a biosfera.

  Importancia de manter a biodiversidade dende o punto de vista ecolóxico:
  É moi importante manter a estabilidade na biodiversidade dende o punto de vista ecolóxico, posto que a súa alteración influiría nos niveis tróficos e produciría un gran cambio no nivel do ecosistema.

  Importancia de manter a biodiversidade dende o punto de vista económico:

  A poboación humana ten unha gran dependencia da biodiversidade, posto que, un exemplo moi claro, é que é imprescindible para a nosa alimentación, e se os recursos alimenticios disminuísen sería algo catastrófico tamén a nivel de producción das empresas, sen esquecernos na importancia que ten a biodiversidades da fabricaciñon de productos ou da mesma enerxía. Outro punto a tratar sería o turismo, que tamén se vería perxudicado gravemente, polo deterioro dos espazos naturais que serían visitados.

 65. ruben cardalda Dixo:

  A biodiversidade de es especies é a variedade de seres vivos que hai nunha rexión.
  A biodiversidade de hábitats consiste na variedade de ecosistemas que en conxunton forman a Terra.
  A biodiversidade xenética consiste na variedade de xenes ou a súa distrivución.
  Desde un punto de vista económico estamos a desaproveitar moitos recursos que serian útiles para futuras xeracións, xa que dende o noso punto de vista influirianos en gran parte na alimentación. Desde un punto de vista ecolóxico sufriríamos grandes problemas xa que probocaria un inportante cambio na cadea alimenticia.

 66. ivan zeis Dixo:

  BIODIVERSIDADE: Termo que se utiliza para diferenciar a variedade de especies que existen no planeta
  BIODIVERSIDADE DE HÁBITATS: Termo que se utiliza para diferenciar a variedade de ecosistemas que forman a biosfera.

  BIODIVERSIDADE XÉNETICA: Termo que se utiliza para diferenciar a variedade de xenes dentro dunha mesma especie.

  Dende un punto de vista ecolóxico penso que deberiamos manter estable a biodiversidade porque cun só cambio por exemplo nos ecosistemas poderiamos chegar a ter serios problemas para sobrevivir.

  Dende un punto de viste económico tamén é bastaste importante mantela xa que dependemos dela para moitas cousas como extracción de menciñas das plantas ou moitisimas materias primas das que hoxe non nos imaxinariamos vivir sen elas como por exemplo o papel extraido das árbores.

 67. miriam santos Dixo:

  Biodiversisdade de especies:comprende todos os elementos viventes xunto cos seus rasgos característicos. Incluidos dentro destos os rasgos culturais que caraterizan e diferencian ós habitantes da Terra.

  Biodiversidade de hábitats:é un sistema natural que está formado por un conxunto de organismos vivos e o medio físico onde se relacionan. É unHa unidadE composta de organismos interdependentes que comparten o mesmo hábitat.

  Biodiversidade xenética: é a variación dos xenes dentro de cada especie.

  Manter a biodiversicdade dende o punto de vista ecolóxico é moi importatnte xa que precisamos de especias para cada un dos niveis troficos, posto que si desaparece un dos eslavóns a cadea trófica romperíase e produciría transformacion no medio. Provocando que as especias pouco a pouco se tansformen e vaian aparecendo mutacións e novas especies
  Dende o punto de vista económico manter viva a biodiversidade é necesario para obter materias e incluso enerxía procedentes de minerais, prantas… Tamén da traballo o sector turístico proporcinando beneficios.

 68. raquel bahamonde Dixo:

  Biodiversidade : é o termo que fai referenfia á amplia variedade de seres vivos que hay na terra , e os patróns naturais que o comforman.
  Biodiversidade xenética : consiste na diversidade de versións dps xenes e da súa distribución.
  Biodiversidade de hábitats: diversidad de comunidades biolóxicas na que a suma integrada constitúe a biosfera.
  Dende o punto de vista económico a biodiversidade é moi importante xa que e o primeiro recurso para a avida diaria e utilizase para alimentos , cosmeticos, medicamentos…isto proboca que a demanda despues productos aumente e é esencial para a nosa economía.
  E dende o punto de vista ecolóxico é imprescindible porque se desaparecese a biodiversidade acabarían desaparecendo as especies no planeta.

 69. cristina carro Dixo:

  - Biodiversidade: é o termo co que se fai referencia a variedade de seres vivos que hay na terra.
  - Biodiversidade de hábitats: consiste na variabilidade de ecosistemas que en conxunto forman a biosfera.
  - Biodiversidade xenética: e a forza evolutiva que actua xunto coa seleccion natural cambiando as características das especies no tempo.

  É importante dende un punto de vista económico porque a partir da biodiversidade obtemos moitos productos esenciales para a vida. Dende un punto de vista ecolóxico necesitamos a natureza para vivir.